1. Yingbin Zhong, Qiang Ye, Chengyan Chen, Mingyong Wang and Han Wang. Ezh2 promotes clock function and hematopoiesis independent of histone methyltransferase activity in zebrafish. Nucleic Acids Res. 2018; Apr 20; 46(7): 3382-3399.

 2. Longqiang Wang, Xin Tong, Zhengyu Zhou, Shengjie Wang, Zhe Lei, Tianze Zhang, Zeyi Liu, Yuanyuan Zeng, Chang Li, Jun Zhao, Zhiyue Su, Cuijuan Zhang, Xia Liu, Guangquan Xu and Hong-Tao Zhang. Circular RNA hsa_circ_0008305 (circPTK2) inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and metastasis by controlling TIF1γ in non-small cell lung cancer. Mol Cancer. 2018; Sep 27; 17(1): 140.

 3. Chang Li, Liang Wan, Zeyi Liu, Guangquan Xu, Shengjie Wang, Zhiyue Su, Yingxi Zhang, Cuijuan Zhang, Xia Liu, Zhe Lei, Hong-Tao Zhang. Long non-coding RNA XIST promotes TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition by regulating miR-367/141-ZEB2 axis in non-small-cell lung cancer. Cancer Lett. 2018; Apr 1; 418: 185-195.

 4. XiaXiaojing Xu, Qing Sun, Yu Mei, Yonghao Liu,  Lixiang Zhao. Carbohydrate-based adjuvants activate tumor-specific Th1 and CD8+ T-cell responses and reduce the immunosuppressive activity of MDSCs. Cancer Lett. 2019; Jan; 440-441: 94-105.

 5. Tong Shen, Ling-Dong Cai, Yu-Hong Liu, Shi Li, Wen-Juan Gan, Xiu-Ming Li, Jing-Ru Wang, Peng-Da Guo, Qun Zhou, Xing-Xing Lu, Li-Na Sun and Jian-Ming Li. Ube2v1-mediated ubiquitination and degradation of Sirt1 promotes metastasis of colorectal cancer by epigenetically suppressing autophagy. J Hematol Oncol. 2018; Jul 17; 11(1): 95.

 6. Jingsheng Hu, Jian Chen, Hui Wang, Tingting Mao, Jinxin Li, Xiaoyu Cheng, Jiahuan Hu, Bin Xue, and Bing Li. Cloning and FunctionalAnalysis of CncC and Keap1 Genes in Silkworm. J Agric Food Chem. 2018; Mar 21; 66(11): 2630-2636.

 7. reactorsWenlong Yue, Mei Chen, Zhongqin Cheng, Liqun Xie, Mengying Li. Bioaugmentation of strain Methylobacterium sp. C1 towards towardsp-nitrophenol removal with broad spectrum coaggregating bacteria insequencing batch biofilm reactors. J Hazard Mater. 2018; Feb 15; 344: 431-440.

 8. Yuan Zhang, Heyi Ji, Jiangong Wang, Yufang Sun, Zhiyuan Qian, Xinghong Jiang, Terrance P. Snutch, Yangang Sun, Jin Tao. Melatonin-mediated inhibition of Cav3.2 T-type Ca2+ channels induces sensory neuronal hypoexcitability through the novel protein kinase C-eta isoform. J Pineal Res. 2018; May; 64(4): e12476.

 9. jinzhi Yang, Lili Zhang, Xiaodong Sun, Limin Liu, Lei Zhang, Fangfang Ding, Jun Wang angYing Zhao. Enhanced Adipose tissue inflammation by deletion of ATP-Binding Cassette Transporter A1 in Adiocytes and Macrophages Reduces the Development of Atherosclerotic lesions in Male Ldl Receptor Knockout Mice on Western-Type Diet. Circulation. 2018; Nov 5; 138: A13319.

 10. Yuan Gao, Ming-yang Zhang, Tao Wang, Yan-yan Fan, Lin-sheng Yu, Guang-hua Ye, Zu-feng Wang, Cheng Gao, Hao-chen Wang, Cheng-liang Luo and Lu-yang Tao. IL-33/ST2L signaling provides neuroprotection through suppressing autophagy, endoplasmic reticulum stress, and apoptosis in a mouse model of traumatic brain injury. Front Cell Neurosci. 2018; Apr 25; 12: 95.

 11. Jinqiang Guo, Caijuan Li, Teng Teng, Fanfan Shen, Yining Chen, Yunfeng Wang, Chenglong Pan, Qufei Ling. Construction of the first high-density genetic linkage map of pikeperch (Sander lucioperca) using specific length sequencing and QTL analysis of growth-related traitsamplified fragment (SLAF). Aquaculture. 2018; 299-305.

 12. Daiwu Wu, Luyang Zhou, Minmin Gao, Mengying Wang, Bing Wang, Jie He, Qigang Luo, Yuantu Ye, Chunfang Cai, Ping Wu, Yinzhao Zhang, Qinhua Pu. Effects of stickwater hydrolysates on growth performance for yellow catfish(Pelteobagrus fulvidraco). Aquaculture. 2018; 161-173.

 13. Zhi Wang, Chun-fang Cai, Xia-min Cao, Jian-ming Zhu, Jie He, Ping Wu, Yuan-tu Ye. Supplementation of dietary astaxanthin alleviated oxidative damage induced by chronic high pH stress, and enhanced carapace astaxanthin concentration of Chinese mitten crab Eriocheir sinensis. Aquaculture. 2018; 230-237.

 14. Chenji Wang, Weilin Pu, Dunmei Zhao, Yinghui Zhou, Ting Lu, Sidi Chen, Zhenglei He, Xulong Feng, Ying Wang, Caihua Li, Shilin Li, Li Jin, Shicheng Guo, Jiucun Wang and Minghua Wang. Identification of Hyper-Methylated Tumor Suppressor Genes-Based Diagnostic Panel for Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) in a Chinese Han Population. Front Genet. 2018; Sep 5; 9: 356.

 15. Yao Liu1, Ci Song2, Hengli Ni, Weijuan Jiao, Wenjuan Gan, Xiaoqiang Dong, Jibin Liu, Liguo Zhu, Xiangjun Zhai, Zhibin Hu, Jianming Li. UBE2L3, a susceptibility gene that plays oncogenic role in hepatitis B-related hepatocellular carcinoma. J Viral Hepat. 2018; Nov; 25(11): 1363-1371.

 16. Xiaoyu Cheng, Jiahuan Hu, Jinxin Li, Jian Chen, Hui Wang, Tingting Mao, Bin Xue, Bing Li. The silk gland damage and the transcriptional responseto detoxifying enzymes-related genes of Bombyxmori under phoxim exposure. Chemosphere. 2018; Oct; 209: 964-971.

 17. Tao Chen, Hongmei Jin, Huimin Wang, Yugang Yao, Stanley Aniagu, Jian Tong, Yan Jiang. Aryl hydrocarbon receptor mediates the cardiac developmental toxicity of EOM from PM2.5 in P19 embryonic carcinoma cells. Chemosphere. 2019; Feb; 216: 372-378.

 18. Zi Liang, Yahong Lu, Ying Qian, Liyuan Zhu, Sulan Kuang, Fei Chen, Yongjie Feng, Xiaolong Hu, Guangli Cao, Renyu Xue and Chengliang Gong. Cultured cells and wing disc size of silkworm can be controlled by the Hippo pathway. Open Biol. 2018; Jul; 8(7).

 19. Min Zhu, Xiaolong Hu, Guangli Cao, Renyu Xue, Chengliang Gong. Functions and impact of tal-like genes in animals with regard to applied aspects. Appl Microbiol Biotechnol. 2018; Aug; 102(16): 6841-6845.

 20. Guangli Cao, Yongchang Gong, Xiaolong Hu, Min Zhu, Zi Liang, Lixu Huang, Lei Yu, Jian Xu, Kun Li, Mian Sahib Zar, Renyu Xue, Chengliang Gong. Identification of tarsal-less peptides from the silkworm Bombyx mori.  Appl Microbiol Biotechnol. 2018; Feb; 102(4): 1809-1822.

 21. DaHui Wang, TengFei Ni, XiaoMin Ju, GongYuan Wei. Sodium chloride improves pullulan production by Aureobasidium pullulans but reduces the molecular weight of pullulan. Appl Microbiol Biotechnol. 2018; Oct; 102(20): 8921-8930.

 22. Xue-Dong Chen, Yong-Feng Wang1, Yu-Long Wang, Qiu-Ying Li, Huan-Yu Ma, Lu Wang, Yang-Hu Sima and Shi-Qing Xu. Induced hyperproteinemia and its effects on the remodeling of fat bodies in silkworm, Bombyx mori. Front Physiol. 2018; Mar 29; 9: 302.

 23. Yi Xu, Wei Zhou, Yuan Ji, Jian Shen, Xiaxia Zhu, Huijun Yu, Jingchun Guo, Zhi Pang, Wenxiang Wei. Elongator promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cell by the phosphorylation of AKT. Int J Biol Sci. 2018; Apr 5; 14(5): 518-530.

 24. Lidan Wang, Jing Yan, Hua Niu, Rui Huang and Shuyan Wu. Autophagy and Ubiquitination in Salmonella Infection and  the Related Inflammatory Responses. Front Cell Infect Microbiol. 2018; Mar 14; 8: 78.

 25. Chonglong Wang, Mudanguli Liwei, Ji-Bin Park, Seong-Hee Jeong, Gongyuan Wei, Yujun Wang and Seon-Won Kim. Microbial Platform for Terpenoid Production: Escherichia coli and Yeast. Front Microbiol. 2018; Oct 12; 9: 2460.

 26. Min Jin, Qian Li, Yuting Gu,| Bing Wan,| Jiefang Huang, Xuanbai Xu, Rui Huang, Yanyun Zhang. Leonurine suppresses neuroinflammation through promoting oligodendrocyte maturation. J Cell Mol Med. 2019; Feb; 23(2): 1470-1485.

 27. Xiaojing Xu, Qing Sun, Yu Mei, Yonghao Liu, Lixiang Zhao. Newcastle disease virus co-expressing interleukin 7 and interleukin 15 modified tumor cells as a vaccine for cancer immunotherapy. Cancer Sci. 2018; Feb; 109(2): 279-288.

 28. Lingchuan Guo, Jianhong Fu, Shimei Sun, Minsheng Zhu, Lifeng Zhang, Hui Niu, Zhi Chen, Yongsheng Zhang, Lingling Guo, Shouli Wang. MiR-143-3p inhibits colorectal cancer metastases by targeting ITGA6 and ASAP3. Cancer Sci. 2019; Feb; 110(2): 805-816.

 29. Qin Wang, Yinan Zhong, Wenting Liu, AQ5 Zemin Wang, Liqin Gu, Xuejiao Li, Jiqing Zheng, Huan Du, Zhiyuan Zhong, Fang Xie. Enhanced chemotherapeutic efficacy of the low-dose doxorubicin in breast cancer via nanoparticle delivery system crosslinked hyaluronic acid. Drug Deliv. 2019; Dec; 26(1): 12-22.

 30. Zhi Jiang, Huan Zhang, Chunliang Liu, Jun Yin, Shan Tong, Junxing Lv, Shaohua Wei and Shiliang Wu. β3GnT8 Promotes Colorectal Cancer Cells Invasion via CD147/MMP-2/Galectins Axis. Front Physiol. 2018; May 23; 9: 588.

 31. Lixia Fan, Zhenglei He, Sarah A Head, Yinghui Zhou, Ting Lu, Xulong Feng, Xueqing Zhang, Meng Zhang, Yongjun Dang, Xinghong Jiang, Minghua Wang. Clofoctol and sorafenib inhibit prostate cancer growth via synergistic induction of endoplasmic reticulum stress and UPR pathways. Cancer Manag Res. 2018; Oct 23; 10: 4817-4829.

 32. Yuan He, Yafeng Ma, Yu Du and Songdong Shen. Differential gene expression for carotenoid biosynthesis in a green alga Ulva prolifera based on transcriptome analysis. BMC Genomics. BMC Genomics. 2018; Dec 13; 19(1): 916.

 33. Ning Zhang, Yuting Chen, Feiyang Zhao, Qing Yang, Franco L. Simonetti, Minghui Li. PremPDI estimates and interprets the effects of missense mutations on protein-DNA interactions. PLoS Comput Biol. 2018; Dec 11; 14(12): e1006615.

 34. Dong Jiang, Zhenglei He, Chenji Wang, Yinghui Zhou, Fang Li, Weilin Pu, Xueqing Zhang, Xulong Feng, Meng Zhang, Xinyue Yecheng, Yunyun Xu, Li Jin, Shicheng Guo, Jiucun Wang and Minghua Wang. Epigenetic silencing of ZNF132 mediated by methylation-sensitive Sp1 binding promotes cancer progression in esophageal squamous cell carcinoma. Cell Death Dis. 2018; Dec 18; 10(1): 1.