1

Xueshi Chen , Xinqi Huang , Chao Liu , Sunao Li , Zhenbei Yang , Feng Zhang , Xiping Chen , Haiyan Shan , Luyang  Tao , Mingyang Zhang. Surface-fill H2S-releasing silk fibroin hydrogel  for brain repair through the repression of neuronal pyroptosis. Acta Biomater. 2022 Dec;154:259-274.

2

Ying Wang , Chaoyi Gu , Andrew G Ewing. Single-Vesicle Electrochemistry Following  Repetitive Stimulation Reveals a Mechanism for Plasticity Changes with Iron Deficiency. Angew Chem Int Ed Engl. 2022 May 9;61(20):e202200716. 

3

Jiaxin Zhang , Sunao Li , Zhenbei Yang , Chao Liu , Xueshi Chen , Yuqi Zhang , Feng Zhang , Haibin Shi , Xiping Chen ,Luyang Tao, Haiyan Shan , Mingyang Zhang. Implantation of injectable SF hydrogel with sustained hydrogen sulfide delivery reduces neuronal pyroptosis and enhances functional recovery after severe intracerebral hemorrhage. Biomater Adv. 2022 Apr;135:212743. 

4

Ning Dong ,  Congcong Liu , Yanyan Hu , Jiayue Lu , Yu Zeng , Gongxiang Chen , Sheng Chen  , Rong Zhang. Emergence of an Extensive Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa   Strain of Chicken Origin Carrying blaIMP-45, tet(X6), and tmexCD3- toprJ3 on  an IncpRBL16 Plasmid. Microbiol Spectr. 2022 Dec 21;10(6):e0228322. 

5

Xiao-Shun He , Wen-Long Ye , Yu-Juan Zhang , Xiao-Qin Yang , Feng Liu , Jing-Ru Wang , Xiao-Lu Ding , Yun Yang , Ruo-Nan Zhang , Yuan-Yuan Zhao , Hai-Xia Bi , Ling-Chuan Guo ,  Wen-Juan Gan , Hua Wu. Oncogenic Potential of BEST4 in Colorectal Cancer via Activation of PI3K/Akt Signaling. Oncogene. 2022 Feb;41(8):1166-1177.

6

Bing-Yao Sun , Wen He , Hui-Xin Yang , Dan-Yang Tian , Pan-Yang Jian , Kang Wu , Cai-Gen Yang a, Xue-Hong Song. Increased susceptibility to Aeromonas hydrophila infection in grass carp with antibiotic-induced intestinal dysbiosis. Aquaculture. 2022 737969. 

7

Xuqian Zhao , Lingling Li , Caijuan Li , Enguang Liu, Hao Zhu, Qufei Ling. Heat stress-induced endoplasmic reticulum stress promotes liver apoptosis in largemouth bass (Micropterus salmoides). Aquaculture. 2022 737401. 

8

Yu Zhou, Huang-Cui Fu, Ying-Ying Wang,He-Zhong Huang. Genome-wide association study reveals growth-related SNPs and candidate genes in mandarin fish (Siniperca chuatsi). Aquaculture. 2022 737879.  

9

Renfei Qi , Junping Cao , Yufang Sun , Yanping Li , Zitong Huang , Dongsheng Jiang , Xing-Hong Jiang , Terrance P Snutch , Yuan Zhang, Jin Tao. Histone methylation-mediated microRNA-32-5p down-regulation in sensory neurons regulates pain behaviors via targeting Cav3.2 channels. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Apr 5;119(14). 

10

Xu-Zhong He , Xin Li , Zhen-Hua Li , Jing-Cai Meng , Rui-Ting Mao , Xue-Ke Zhang , Rong-Ting Zhang , Huai-Liang Huang , Qian Gui , Guang-Yin Xu ,Lin-Hui Wang. High-resolution 3D demonstration of regional heterogeneity in the glymphatic system. J Cereb Blood Flow Metab. 2022 Nov;42(11):2017-2031

11

Zhiyue Su , Zelong Sun , Zhao Wang , Shengjie Wang , Yuxin Wang , Ersuo Jin , Chang Li , Jun Zhao , Zeyi Liu , Zhengyu Zhou , Yong Wang , Xiaoyan Chen , Xia Liu , Zhe Lei , Hong-Tao Zhang. TIF1γ inhibits lung adenocarcinoma EMT and metastasis by interacting with the TAF15/TBP complex. Cell Rep. 2022 Oct 18;41(3):111513.

12

Shengjie Wang , Zelong Sun , Zhe Lei , Hong-Tao ZhangRNA-binding proteins and cancer metastasis. Semin Cancer Biol. 2022 Nov;86(Pt 2):748-768. 

13

Zhao Wang , Jun Chen , Shengjie Wang , Zelong Sun , Zhe Lei , Hong-Tao Zhang , Jie Huang. RGS6 suppresses TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition in non-small cell lung cancers via a novel mechanism dependent on its interaction with SMAD4. Cell Death Dis. 2022 Jul 28;13(7):656.  

14

Siqi Wu , Binbin Guo , Liyuan Zhang , Xun Zhu, Peipei Zhao , Jieqiong Deng , Jian Zheng , Fang Li , Yirong Wang , Shenghua Zhang , Zheng Zhang , Jiachun Lu , Yifeng Zhou. A micropeptide XBP1SBM encoded by lncRNA promotes angiogenesis and metastasis of TNBC via XBP1s pathway. Oncogene. 2022 Apr;41(15):2163-2172.  

15

Jian Huang, Yun Wang, Zhaomin Zhong, Yurong Ma, Keru Deng, Changhong Liu, Hui Huang, Yang Liu, Xin Ding, and Zhenhui Kang. Ascorbic acid derived carbon dots promote circadian rhythm and contribute to attention deficit hyperactivity disorder. nano research.  Accepted: 20 April 2022. 

16

Yunshan Zhang , Min Zhu , Xing Zhang , Kun Dai , Zi Liang , Jun Pan , Ziyao Zhang , Manman Cao , Renyu Xue , Guangli Cao , Xiaolong Hu , ChengliangGong. Micropeptide vsp21 translated by Reovirus circular RNA 000048 attenuates viral replication. Int J Biol Macromol. 2022 Jun 1;209(Pt A):1179-1187. 

17

Zi Liang ,Renyu Xue , Xing Zhang , Manman Cao , Sufei Sun , Yunshan Zhang , Min Zhu , Ziyao Zhang , Kun Dai , Jun Pan , Guangli Cao , Chonglong Wang , Xiaolong Hu , Chengliang Gong. β-Arrestin 2 acts an adaptor protein that facilitates viral replication in silkworm. Int J Biol Macromol. 2022 May 31;208:1009-1018.

18

Min Zhu , Yaping Dai , Xinyu Tong , Yaxin Zhang , Yang Zhou , Jiali Cheng , Yiting Jiang , Ruolin Yang , Xiangyu Wang , Guangli Cao , Renyu Xue , Xiaolong Hu , Chengliang Gong. Circ-Udg Derived from Cyprinid Herpesvirus 2 Promotes Viral Replication. Microbiol Spectr. 2022 Aug 31;10(4):e0094322. 

19

Tingting Mao , Wentao Ye , Minli Dai , Dandan Bian , Qingyu Zhu , Piao Feng , Yuying Ren , Fanchi Li 2, Bing Li. Mechanism of autophagy induced by low concentrations of chlorantraniliprole in silk gland, Bombyx mori. Pestic Biochem Physiol. 2022 Nov;188:105223. 

20

Xinyi Liu , Jin Yang , Jian Chen , Fanchi Li , Haina Sun , Jing Wei , Bing Li. Impact of sublethal chlorantraniliprole on epidermis of Bombyx mori during prepupal-pupal transition. Pestic Biochem Physiol. 2022 Oct;187:105200. 

21

Jian-Feng Qiu , Wen-Zhao Cui , Qiang Zhang , Tai-Ming Dai , Kai Liu , Jiang-Lan Li , Yu-Jun Wang , Yang-Hu Sima , Shi-Qing Xu. Temporal transcriptome reveals that circadian clock is involved in the dynamic regulation of immune response to bacterial infection in Bombyx mori. Insect Sci. 2023 Feb;30(1):31-46. 

22

Xuedong Chen , Yongfeng Wang , Yujun Wang , Qiuying Li , Xinyin Liang , Guang Wang , Jianglan Li , Ruji Peng , Yanghu Sima , Shiqing Xu. Ectopic expression of sericin enables efficient production of ancient silk with structural changes in silkworm. Nat Commun. 2022 Oct 22;13(1):6295.

23

Zhiyong Li , Yuan He , Hongyan He , Weizhe Zhou , Mengru Li , Aiming Lu , Tuanjie Che , Songdong Shen. Purification identification and function analysis of ACE inhibitory peptide from Ulva prolifera protein. Food Chem. 2023 Feb 1;401:134127. 

24

Ying Cheng , Yuan Gao , Jing Li , Tongyu Rui , Qianqian Li , Huan Chen , Bowen Jia , Yiting Song , Zhiya Gu , Tao Wang , Cheng Gao , Ying Wang , Zufeng Wang , Fudi Wang , Luyang Tao , Chengliang Luo. TrkB agonist N-acetyl serotonin promotes functional recovery after traumatic brain injury by suppressing ferroptosis via the PI3K/Akt/Nrf2/Ferritin H pathway. Free Radic Biol Med. 2023 Jan;194:184-198.

25

Ke-Qin Zeng , Fang-Yuan Gong , Xiao-Hua Pan , Jie Miao , Zheng Gong , Jun Wang , Qiao Zhong , Xia-Qiu Dai , Xiao-Ming Gao. IgG Immunocomplexes Drive the Differentiation of a Novel Subset of Osteoclasts Independent of RANKL and Inflammatory Cytokines. J Bone Miner Res. 2021 Jun;36(6):1174-1188.